Στη Βουλή κατατέθηκε ο νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης και ελέγχου κατασκευών

Πανευρωπαϊκός διαγωνισμός νοικοκυριών για την εξοικονόμηση ενέργειας
03/10/2011
Ανακοίνωση σχετικά με την παράταση ισχύος προσωρινών αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών
05/10/2011
Πανευρωπαϊκός διαγωνισμός νοικοκυριών για την εξοικονόμηση ενέργειας
03/10/2011
Ανακοίνωση σχετικά με την παράταση ισχύος προσωρινών αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών
05/10/2011
Κατατέθηκε χθες, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή το σχέδιο νόμου με το οποίο θεσμοθετείται νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης και ελέγχου των κατασκευών.

Με το νομοσχέδιο αυτό επιδιώκεται πλήρης ανατροπή του σημερινού συστήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών και ελέγχου κατασκευών, καθώς:
 
– Καταργούνται οι Πολεοδομίες με τη μορφή και τις αρμοδιότητες που είχαν σήμερα.
– Συντάσσονται οι μελέτες και εκτελείται το οικοδομικό έργο, με ευθύνη των μηχανικών.
– Γίνεται πλήρης διαχωρισμός αρμοδιοτήτων και λειτουργίας, των αρχών αδειοδότησης σε Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων και των Ελεγκτών Δόμησης που λειτουργούν υπό την εποπτεία του ΥΠΕΚΑ.
– Διαχωρίζεται το εγκριτικό από το εποπτικό έργο.
– Ελαχιστοποιείται η ανάγκη για επαφές με τις δημόσιες υπηρεσίες και η επικοινωνία του μηχανικού με τον πολίτη και του πολίτη με τις υπηρεσίες γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.
– Κωδικοποιούνται κοινές διαδικασίες υποβολής και ελέγχου των απαιτούμενων δικαιολογητικών και μελετών.
– Καταγράφονται τα κτίρια της χώρας με τη λειτουργία της Ταυτότητας Κτιρίου και την έκδοση του Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευών.
– Ελέγχεται πλήρως η εφαρμογή των αδειών δόμησης κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους με τη θεσμοθέτηση του Ελεγκτή Δόμησης.
– Θεσπίζονται νέα γνωμοδοτικά όργανα για την προστασία και την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής και καταργούνται τα υπάρχοντα.

Αναλυτικότερα θεσπίζεται ως προϋπόθεση, για την έκδοση της άδειας δόμησης, η έγκριση δόμησης που θα χορηγείται σε 5 μέρες από την υποβολή των δικαιολογητικών στοιχείων και μελετών.

Για την έγκριση δόμησης θα ελέγχονται τα βασικά στοιχεία που αποτελούν τον δείκτη περιβαλλοντικής επιβάρυνσης της κατασκευής στο φυσική ή οικιστικό περιβάλλον και τα κύρια μορφολογικά του στοιχεία. Στο τοπογραφικό διάγραμμα και στο διάγραμμα δόμησης ελέγχονται περιοριστικά όλα εκείνα τα στοιχεία των οποίων πιθανή παραβίαση θα οδηγήσει σε προσβολή και βλάβη του πολεοδομικού ιστού και του περιβάλλοντος (όροι δόμησης, διατάξεις Γ.Ο.Κ. και Κτιριοδομικού Κανονισμού, όγκος κτιρίου, φύτευση οικοπέδου, χώροι στάθμευσης).

Η άδεια δόμησης θα χορηγείται σε 2 μέρες από την προσκόμιση των απαιραίτητων μελετών και την ανάληψη της ευθύνης από τους Μελετητές Μηχανικούς. 

Παράλληλα, θεσπίζεται διαδικασία ελέγχου της ορθής εκτέλεσης των οικοδομικών εργασιών που εγκρίνονται μέσω των αδειών. Ο έλεγχος θα διενεργείται από διαφορετικό κάθε φορά όργανο-τον ελεγκτή δόμησης-, που θα ορίζεται, όπως σημειώνεται, με αντικειμενική και αδιάβλητη διαδικασία ώστε να διασφαλισθεί η διαφάνεια και να αποφευχθούν φαινόμενα συναλλαγής μεταξύ ελεγχόμενων και ελεγκτών. 

Επίσης, θεσμοθετούνται και καθορίζονται, η διαδικασία, η μορφή και τα πρωτόκολλα λειτουργίας των λογισμικών για την ηλεκτρονική υποβολή και τς τήρησης αρχείων των δικαιολογητικών στοιχείων και των μελετών που απαιτούνται για την έγκριση δόμησης και την έκδοση άδειας δόμησης. 

Επίσης, θεσπίζεται το Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών με τα επαγγελματικά τους προσόντα και δικαιώματα ενώ θα θεσμοθετηθούν και Συμβούλια Αρχιτεκτονικής στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας καθώς και του Κεντρικού Συμβουλίου, με σκοπό την ενθάρρυνση και την ανάπτυξη της σύγχρονης αρχιτεκτονικής έκφρασης και της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής.  
 
Τέλος, θα συσταθούν Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων στην έδρα κάθε περιφερειακής ενότητας, ανεξάρτητα από τις Υπηρεσίες Δόμησης και αμφισβητήσεων, τα οποία θα αντικαθιστούν τα προηγούμενα όργνα αμφισβητήσεων και επιλύσεων.  

Έγκριση Δόμησης

Για τη χορήγηση έγκριση δόμησης, υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά και μελέτες:

α) Αίτηση του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα με τις δηλώσεις αναθέσεων-αναλήψεων και φύλλο ελέγχου.
β) Τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα δόμησης.
γ) Αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων για της υπηρεσίες μηχανικού.

Επίσης θα υποβάλλονται τίτλος ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματογραφικό απόσπασμα για κάθε ακίνητο, αποδεικτικά στοιχεία νομιμότητας των υφιστάμενων κτισμάτων σε περίπτωση προσθήκης και εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών και διοικητικών οργάνων όπου απαιτούνται.
 
Αδεια δόμησης

Για την έκδοση άδειας δόμησης θα υποβάλλονται η έγκριση δόμησης και τα ακόλουθα δικαιολογητικά και μελέτες, όπου απαιτούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία:

α) Αίτηση του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα με τις δηλώσεις αναθέσεων-αναλήψεων σε ενιαίο τεύχος και φύλλο ελέγχου.
β) Αρχιτεκτονική μελέτη.
γ) Στατική μελέτη.
δ) Μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων.
ε) Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.
στ) Μελέτη χρονικού προγραμματισμού εκτέλεσης έργου.
ζ) Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων.
η) Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, θεωρημένη απο την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.
θ) Μελέτη καυσίμου αερίου, εγκεκριμένη από την αρμόδια εταιρία παροχής αερίου.
ι) Υπεύθυνη δήλωση κάθε μελετητή μηχανικού.
ια) Σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγεία του έργου.
ιβ) Συμβολαιογραφική δήλωση των προβλεπομένων χώρων στάθμευσης και πιστοποιητικό μεταγραφής τους.
ιγ) Αιτιολογική έκθεση.
ιδ) Αποδεικτικά κατάθεσης κρατήσεων και καταβολής εισφορών των μελετητών.
ιε) Ταυτότητα κτιρίου.

Σημειώνεται ότι η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στοιχεία θα υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
 
Επίσης θα δημιουργηθεί Τμήμα Αρχείου Αδειών Δόμησης στη Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του ΥΠΕΚΑ, με αρμοδιότητα την τήρηση και ενημέρωση του ηλεκτρονικού αρχείου των αδειών δόμησης.

Ισχύς, αναθεώρηση της έγκρισης

Η έγκριση δόμησης θα ισχύει για ένα έτος και η άδεια δόμησης για τέσσερα από της έκδοσή της. Για ανέγερση κτιρίου ή κτιρίων με συνολική επιφάνεια άνω των 5.000 τ.μ. θα ισχύει για 6 χρόνια.

Ολο το Σχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή μπορείτε να το δείτε εδώ καθώς και την αιτιολογική έκθεση πατώντας εδώ.

Η ισχύς του νέου νόμου ορίζεται από την 23 Απριλίου 2012.

Πηγή: www.buildnet.gr