Πιστοποιητικά - CE FIBRANgeo

Όλα τα προϊόντα πετροβάμβακα FIBRANgeo εναρμονίζονται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 305/2011 (CPR), ο οποίος αντικατέστησε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/ΕΟΚ. Σε συμμόρφωση με τον παραπάνω Κανονισμό, όλοι οι τύποι FIBRANgeo με βάση την Απόφαση 99/91/ΕΚ, αξιολογούνται για την επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης με το σύστημα 1 και φέρουν τη σήμανση CE, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 13162, το οποίο αφορά προϊόντα πετροβάμβακα για μονώσεις κτιριακών κατασκευών.
Σύμφωνα με το παραπάνω Ευρωπαϊκό Πρότυπο (EN 13162), κάθε μονωτικό προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από έναν κωδικό ταυτοποίησης ο οποίος δηλώνει τα τεχνικά του χαρακτηριστικά.

Για παράδειγμα:

MW- EN 13162-Ti- CS(10)i- TRi- PL(5)i - CPi - WS - WL(P)i- MUi - SDi - AFri - AWi

  • MW – Ορυκτοβάμβακας που παράγεται βιομηχανικά από την τήξη ορυκτών πετρωμάτων, υάλου ή σκωρίας
  • EN 13162 – Αριθμός Ευρωπαϊκού Προτύπου.
  • Ti – Ανοχές Πάχους. Κλάση κατάταξης ανοχών πάχους από το ονομαστικό πάχος (π.χ. Κλάση Τ4: -3mm +5mm)
  • CS(10)i – Αντοχή σε συμπίεση. Ελάχιστη θλιπτική τάση για συμπίεση του πάχους κατά 10 % (kPa).
  • TRi – Ελάχιστη εφελκυστική αντοχή κάθετα στις όψεις (kPa)
  • PL(5)i – Σημειακό φορτίο (Ν). Ελάχιστο θλιπτικό φορτίο (εφαρμοζόμενο σε μικρή επιφάνεια 50cm2) για συμπίεση του πάχους κατά 5mm
  • CPi – Συμπιεστότητα (mm). Η μέγιστη διαφορά μεταξύ του πάχους dL, κάτω από μικρό φορτίο 0,25kPa και του πάχους dB, κάτω από φορτίο 2kPa (+48kPa)
  • WS – Βραχυχρόνια απορρόφηση νερού kg/m2 με μερική εμβάπτιση σε νερό για 24 ώρες <1kg/m2
  • WL(P) – Μακροχρόνια απορρόφηση νερού kg/m2 με μερική εμβάπτιση σε νερό για 28 ημέρες <3kg/m2</sup
  • MUi – Διάχυση Υδρατμών. Ο μέγιστος λόγος (συντελεστής μ) αντίστασης στη διάχυση υδρατμών του υλικού προς την αντίσταση ίδιου πάχους αέρα.
  • SDi – Δυναμική Ακαμψία (ΜΝ/m3). Ο μέγιστος λόγος (συντελεστής s') της δυναμικής θλιπτικής τάσης προς τη δυναμική μεταβολή τους πάχους
  • AFri - Αντίσταση ροής αέρα (kPa s/m2). Ο ελάχιστος συντελεστής αντίστασης του υλικού πάχους 1 μ στη ροή αέρα > 5kPa s/m2
  • AWi - Σταθμισμένος συντελεστής ηχοαπορρόφησης. Ο συντελεστής ηχοαπορρόφησης (aw) στη συχνότητα των 500Hz, μετρημένος στην πρότυπη σταθμισμένη καμπύλη ηχοαπορρόφησης

Σημείωση:

Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λD και η θερμική αντίσταση RD, καθώς και η κατηγορία συμπεριφοράς στη φωτιά πρέπει επίσης να δηλώνονται.

  • λD - Δηλωμένος Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας (W/mK). Η μέγιστη αναμενόμενη ονομαστική θερμική αγωγιμότητα κατά τη διάρκεια
   ζωής του υλικού, σε μέση θερμοκρασία 10 °C. Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ (W/mK), είναι η θερμική ροή που μεταδίδεται από επιφάνεια 1m 2 του υλικού, πάχους 1m, όταν εκατέρωθεν της επιφάνειας διατηρείται σταθερή θερμοκρασιακή διαφορά 1Κ.
  • RD - Δηλωμένη Θερμική Αντίσταση (m2K/W). Η ελάχιστη αναμενόμενη ονομαστική θερμική αντίσταση κατά τη διάρκεια ζωής του υλικού συγκεκριμένου πάχους, σε μέση θερμοκρασία 10 °C (μειωμένη σε σχέση με τις εργαστηριακές μετρήσεις), σύμφωνα με το ΕΝ 13162. Θερμική
   αντίσταση R (m2K/W) είναι ο λόγος του πάχους του υλικού d, προς το συντελεστή θερμικής αγωγιμότητάς του λ.
  • Κατηγορία συμπεριφοράς στη φωτιά - Τα δομικά υλικά κατατάσσονται ανάλογα με τη συμπεριφορά τους στη φωτιά σε κατηγορίες από Α1
   (άκαυστο), Α2, Β, C, D, E έως F (εύφλεκτο), βάσει ΕΝ 13501-1. Οι αρχικές μετρήσεις των προϊόντων FIBRANgeo, καθώς και οι περιοδικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται στους παρακάτω ανεξάρτητους Ευρωπαϊκούς διαπιστευμένους φορείς ελέγχου:
  • Forschungsinstitut for Warmeschutz e.V. MQnchen (FIW): Identification Number 0751
  • MaterialprQfanstalt for das Bauwesen Hannover (MPA BAU): Identification Number 0764