Εξηλασμένη Πολυστερίνη FIBRANxps

Οι πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης παράγονται στην Ελλάδα με την εμπορική ονομασία FIBRANxps. Οι πλάκες FIBRANxps παράγονται με τις κατάλληλες διαμορφώσεις των επιφανειών, αλλά και των περιμετρικών ακμών ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις όλων των κτηριακών και όχι μόνο εφαρμογών. Είναι το μοναδικό θερμομονωτικό υλικό που έχει εξαιρετικά υψηλές μηχανικές αντοχές και μηδαμινή απορροφητικότητα νερού. Η εξηλασμένη πολυστερίνη FIBRANxps είναι κατάλληλη για τη θερμομόνωση όλων των επιφανειών του κτηρίου (υπόγεια, τοίχοι, δάπεδα, δώματα, οροφές), τη θερμομόνωση ψυκτικών θαλάμων και θερμαινόμενων πισινών, την παραγωγή βιομηχανικών πανέλων αλλά και στη θεμελίωση οδών, γεφυρών, σιδηρογραμμών και αεροδρομίων.

Δείτε τον κατάλογο εξηλασμένης πολυστερίνης εδώ 

Πλεονεκτήματα του FIBRANxps

Θερμομόνωση:
Τα προϊόντα FIBRANxps έχουν μετρημένο σταθερό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας για τα επόμενα 25 χρόνια από την εφαρμογή τους. Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας του υλικού στην παραγωγή του είναι της τάξης του 0,025-0,027 W/mK και γίνεται 0,028-0,030 κατά τη φάση της ωρίμανσης. Μετά από 25 χρόνια λειτουργίας ο συντελεστής παραμένει το πολύ 0,033-0,034 W/mK.

Υδατοαπωθητικότητα – Διαπνοή υδρατμών:
Οι πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης περιέχουν κυρίως αδρανές αέριο εγκλωβισμένο σε κλειστές μικροκυψελίδες πολυστυρενίου.
Η δομή της εξηλασμένης πολυστερίνης δεν επιτρέπει τη διείσδυση του νερού στη μάζα του. Για το λόγο αυτό τα προϊόντα εξηλασμένης πολυστερίνης έχουν τη μικρότερη απορρόφηση νερού (<0,7 κ.ο) και ισορροπημένη αντίσταση διαπερατότητας στους υδρατμούς ανάλογα με την επιφανειακή τους επεξεργασία (μ=50-150).

Μηχανικές Ιδιότητες:
Η κλειστή μικροκυψελωτή δομή των προϊόντων FIBRANxps μεγιστοποιεί την αντοχή των προϊόντων σε κάμψη, θλίψη και εφελκυσμό. Η αντοχή σε συμπίεση των προϊόντων κυμαίνεται
από 200 - 700 kPa γεγονός που τα καθιστά τα καταλληλότερα θερμομονωτικά υλικά για εφαρμογές με υψηλές μηχανικές απαιτήσεις.

Πιστοποιήσεις του FIBRANxps

Όλα τα προϊόντα εξηλασμένης πολυστερίνης FIBRANxps εναρμονίζονται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 305/2011 (CPR). Σε συμμόρφωση με τον παραπάνω κανονισμό, όλοι οι τύποι FIBRANxps με βάση την Απόφαση 99/91/ΕΚ, αξιολογούνται για την επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης με το σύστημα 3 / 2+ και φέρουν τη σήμανση CE, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 13164, το οποίο αφορά προϊόντα εξηλασμένης πολυστερίνης για μονώσεις κτηριακών κατασκευών.
Επιπρόσθετα η FIBRAN Α.Ε. έχει εκδώσει και τις Δηλώσεις Επίδοσης (DoP) για κάθε τύπο και πάχος προϊόντος, οι οποίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα FIBRANpedia σε συμμόρφωση με τους Κανονισμούς 305/2011 και 157/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ποιότητα των προϊόντων FIBRANxps διασφαλίζεται σύμφωνα με τα πρότυπα EN 13164 και το EN 13172. Αυτά τα πρότυπα ρυθμίζουν τον τύπο και τη συχνότητα των μετρήσεων που εκτελούνται από τα αναγνωρισμένα και ανεξάρτητα ιδρύματα καθώς και από τα εργαστήριά μας.

Για το σχεδιασμό και την παραγωγή εξηλασμένης πολυστερίνης, όπως πιστοποιείται από τον ανεξάρτητο φορέα TÜV NORD CERT:

  • Το σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της FIBRAN A.E. εναρμονίζεται με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001: 2015.
  • Το σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της FIBRAN A.E. εναρμονίζεται με το πρότυπο EΛOT EN ISO 14001 : 2015.
  • Το σύστημα Υγείας & Ασφάλειας Εργαζομένων της FIBRAN A.E. εναρμονίζεται με το πρότυπο EΛOT EN ISO 45001 : 2018.
  • Το σύστημα Διαχείρησης Ενέργειας της FIBRAN Α.Ε εναρμονίζεται με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 50001:2018. 

Τα προϊόντα FIBRANxps συμβάλλουν στην καλύτερη δυνατή ταξινόμηση ενός κτηρίου βάσει LEED (Εθελοντικό Σύστημα Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης), καθώς έχουν
πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα πιο απαιτητικά πρότυπα αξιολόγησης εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων VOC (Belgian VOC regulation, French VOC class A+, German AgBB/ABG, Finnish M1) και διαθέτουν επικυρωμένη Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος EPD και Δήλωση Προϊόντος για την Υγεία HPD.

Παραγωγή φιλική προς το περιβάλλον

Εναρμονισμένη με τους νεότερους κανονισμούς της Ε.Ε. από την πρώτη ημέρα ισχύος τους, η FIBRAN χρησιμοποιεί αέρια που
έχουν:

  • μηδενική (ODP=0) βλαπτική δράση στη προστατευτική από την υπεριώδη (UV) ακτινοβολία στρατοσφαιρική στοιβάδα όζοντος
  • χαμηλό δυναμικό συμβολής στο φαινόμενο του θερμοκηπίου (low GWP)
  • είναι πλήρως ανακυκλώσιμο
  • ελεύθερο 100% από χλωροφθοράνθρακες CFCs
  • οικολογικό και φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον

Πλάκες υψηλής μηχανικής αντοχής

Πλάκες γενικής χρήσης

Πλάκες με υψηλή πρόσφυση κονιαμάτων

Πλάκες με επικάλυψη