Πολιτική Ποιότητας, Περιβαλλοντικής διαχείρισης & Υγείας - Ασφάλειας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΝΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Ανώτατη Διοίκηση έχει καθιερώσει, εφαρμόζει και διατηρεί ενήμερη την Πολιτική της για την Ποιότητα, Περιβαλλοντικής διαχείρισης, η οποία φαίνεται παρακάτω:

Η Πολιτική Ποιότητας– Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Υγείας & Ασφάλειας της Εταιρείας FIBRAN A.E. συνοψίζεται στα εξής σημεία:

  1. Τα προϊόντα της οφείλουν να πληρούν τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών της, όπως αυτές είτε έχουν συμφωνηθεί ή περιγράφονται σε συγκεκριμένα πρότυπα.
  2. Η ποιότητα των προϊόντων της οφείλει να είναι σταθερή και σύμφωνη πάντοτε με τις εσωτερικές προδιαγραφές της Εταιρείας, ή τα πρότυπα (ελληνικά ή διεθνή) που αναγράφονται πάνω σ' αυτά, ή στα ενημερωτικά φυλλάδια της εταιρείας ή των προμηθευτών της, ή τέλος, τις προδιαγραφές ή πρότυπα που έχουν συμφωνηθεί με τον πελάτη και να πληρούν και όποιες άλλες σχετικές θεσμικές απαιτήσεις υπάρχουν.
  3. Τα προϊόντα της οφείλουν να παράγονται και να διατίθενται σε ανταγωνιστικές τιμές.
  4. Οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι παραγωγής και όλες γενικά οι δραστηριότητες της Εταιρείας οφείλουν να γίνονται σύμφωνα με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο και να σέβονται τον άνθρωπο την υγεία και ασφάλεια, το περιβάλλον και να δίνουν έμφαση στην αειφορία και την Ενεργειακή Διαχείριση.
  5. Η εταιρεία δεσμεύεται να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνει υψηλές επιδόσεις σε θέματα περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης λαμβάνοντας υπ’ όψιν της τις βέλτιστες οικονομοτεχνικές επιλογές φροντίζοντας πάντα για την υγεία και ασφάλεια του προσωπικού της εταιρείας αλλά και των ενδιαφερομένων μερών.
  6. Δεσμεύεται για την τήρηση της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσία για το Περιβάλλον την Ενεργειακή Διαχείριση και την Υγεία και Ασφάλεια, για την συνεχή βελτίωση του συστήματος και την αποτροπή πιθανών περιπτώσεων ρύπανσης του περιβάλλοντος από τις δραστηριότητες της.
  7. Δεσμεύεται επίσης για την αποτροπή ατυχημάτων και την πρόληψη επαγγελματικών ασθενειών και την προσπάθεια για μείωση του ενεργειακού και του ανθρακικού αποτυπώματος της επιχείρησης.
  8. Επίσης δεσμεύεται για την ανάλυση και προσπάθεια κάλυψης των απαιτήσεων των ενδιαφερομένων μερών σε ποιότητα – περιβάλλον – ενεργειακή διαχείριση και Υγεία & Ασφάλεια
  9. Δεσμεύεται για την ενθάρρυνση του προσωπικού για διαβούλευση σε θέματα υγείας και ασφάλειας αλλά και την προστασία τους από αντίποινα, όταν αναφέρουν σχετικά θέματα

Για να πετύχει τα παραπάνω η εταιρεία έχει τεκμηριώσει την πολιτική και τους στόχους της για την ποιότητα, την περιβαλλοντική και ενεργειακή διαχείριση όπως και την Υγεία και Ασφάλεια συνοδευόμενους από πλάνα υλοποίησης.

Για την εφαρμογή της Πολιτικής αυτής, η Εταιρεία μελέτησε, σχεδίασε, εγκατέστησε και λειτουργεί ένα Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνο με τα Διεθνή Πρότυπα ISO 9001, ISO14001, ISO50001 και ISO45001.
Καθήκον όλων των εργαζομένων που εμπλέκονται στην λειτουργία του, αρχής γενομένης από την Διοίκηση της Εταιρείας, είναι όχι μόνον να έχουν κατανοήσει και να τηρούν το Σύστημα, αλλά και να συμβάλλουν ενεργά στην βελτίωσή τόσο του Συστήματος όσο και των εφαρμοζόμενων Διαδικασιών και Παραγωγικών Μεθόδων, με στόχο την βελτίωση της ποιότητας, την μείωση του κόστους, την βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την αυξημένη προστασία του περιβάλλοντος και την μείωση της κατανάλωσης ενεργείας.
Η Διοίκηση της εταιρείας χρησιμοποιεί το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης που έχει εγκατασταθεί, για να παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα της εταιρείας στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών και των ενδιαφερομένων μερών της και για να επισημαίνει τα σημεία όπου είτε υπάρχουν δυσλειτουργίες, τις οποίες φροντίζει να εξαλείψει, είτε είναι δυνατή η βελτίωση του συστήματος οπότε προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες.
Οι Υπεύθυνοι για την ομαλή λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης που ορίζονται από την Διοίκηση και την εκπροσωπούν, έχουν αρμοδιότητα για την διαχείριση του Συστήματος Διαχείρισης, την παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας του, τον συντονισμό της επίλυσης των προβλημάτων που προκύπτουν και της συνεχούς προσπάθειας βελτίωσής του. Για να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στο έργο αυτό, η Διοίκηση παρέχει στους Υπεύθυνους Διαχείρισης όλα τα μέσα, τις εξουσιοδοτήσεις και τους πόρους που απαιτούνται.
Η παρούσα πολιτική έχει κοινοποιηθεί σε όλο το προσωπικό της εταιρείας και είναι διαθέσιμη κατόπιν ζήτησης στα ενδιαφερόμενα μέρη.