Πολιτική Ποιότητας, Περιβαλλοντικής διαχείρισης

Πολιτική Ποιότητας, Περιβαλλοντικής διαχείρισης

Πολιτική Ποιότητας, Περιβαλλοντικής διαχείρισης

Η Ανώτατη Διοίκηση έχει καθιερώσει, εφαρμόζει και διατηρεί ενήμερη την Πολιτική της για την Ποιότητα, Περιβαλλοντικής διαχείρισης, η οποία φαίνεται παρακάτω:


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ


Η Πολιτική Ποιότητας – Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Εταιρείας FIBRAN A.E. συνοψίζεται στα εξής σημεία:

  • Τα προϊόντα της οφείλουν να πληρούν τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών της, όπως αυτές είτε έχουν συμφωνηθεί ή περιγράφονται σε συγκεκριμένα πρότυπα.
  • Η ποιότητα των προϊόντων της οφείλει να είναι σταθερή και σύμφωνη πάντοτε με τις εσωτερικές προδιαγραφές της Εταιρείας, ή τα πρότυπα (ελληνικά ή διεθνή) που αναγράφονται πάνω σ' αυτά, ή στα ενημερωτικά φυλλάδια της εταιρείας ή των προμηθευτών της, ή τέλος, τις προδιαγραφές ή πρότυπα που έχουν συμφωνηθεί με τον πελάτη και να πληρούν και όποιες άλλες σχετικές θεσμικές απαιτήσεις υπάρχουν.
  • Τα προϊόντα της οφείλουν να παράγονται και να διατίθενται σε ανταγωνιστικές τιμές.
  • Οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι παραγωγής και όλες γενικά οι δραστηριότητες της Εταιρείας οφείλουν να γίνονται σύμφωνα με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο και να σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
  • Η εταιρεία δεσμεύεται να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνει υψηλές επιδόσεις σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης λαμβάνοντας υπ’ όψιν της τις βέλτιστες οικονομοτεχνικές επιλογές,
  • Δεσμεύεται για την τήρηση της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσία για το Περιβάλλον και την Υγεία και Ασφάλεια, για την συνεχή βελτίωση του συστήματος και την αποτροπή πιθανών περιπτώσεων ρύπανσης του περιβάλλοντος από τις δραστηριότητες της. Επίσης την αποτροπή ατυχημάτων και την πρόληψη επαγγελματικών ασθενειών.
  • Επίσης δεσμεύεται για την ανάλυση και προσπάθεια κάλυψης των απαιτήσεων των ενδιαφερομένων μερών σε ποιότητα – περιβάλλον και Υγείας & Ασφάλεια

Για να πετύχει τα παραπάνω η εταιρεία έχει τεκμηριώσει την πολιτική και τους στόχους της για την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση συνοδευόμενους από πλάνα υλοποίησης.

Για την εφαρμογή της Πολιτικής αυτής, η Εταιρεία μελέτησε, σχεδίασε, εγκατέστησε και λειτουργεί αδιάλειπτα από το 1996 ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνο με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001 (τώρα στην έκδοση 2015), ενοποιημένο πλέον και εναρμονισμένο έτσι ώστε να καλύπτει και τις απαιτήσεις του ISO14001 (έκδοση 2015) για την περιβαλλοντική διαχείριση. Καθήκον όλων των εργαζομένων που εμπλέκονται στην λειτουργία του, αρχής γενομένης από την Διοίκηση της Εταιρείας, είναι όχι μόνον να έχουν κατανοήσει και να τηρούν το Σύστημα, αλλά και να συμβάλλουν ενεργά στην βελτίωσή τόσο του Συστήματος όσο και των εφαρμοζομένων Διαδικασιών και Παραγωγικών Μεθόδων, με στόχο την βελτίωση της ποιότητας, την μείωση του κόστους, την βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την αυξημένη προστασία του περιβάλλοντος και την μείωση της κατανάλωσης ενεργείας.

Η Διοίκηση της εταιρείας χρησιμοποιεί το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας – Περιβάλλοντος που έχει εγκατασταθεί, για να παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα της εταιρείας στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών και των ενδιαφερομένων μερών της και για να επισημαίνει τα σημεία όπου είτε υπάρχουν δυσλειτουργίες, τις οποίες φροντίζει να εξαλείψει, είτε είναι δυνατή η βελτίωση του συστήματος οπότε προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες.

Οι Υπεύθυνοι για την ομαλή λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης που ορίζονται από την Διοίκηση και την εκπροσωπούν, έχουν αρμοδιότητα για την διαχείριση του Συστήματος Διαχείρισης, την παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας του, τον συντονισμό της επίλυσης των προβλημάτων που προκύπτουν και της συνεχούς προσπάθειας βελτίωσής του. Για να αντεπεξέλθουν επιτυχώς στο έργο αυτό, η Διοίκηση παρέχει στους Υπεύθυνους Διαχείρισης όλα τα μέσα, τις εξουσιοδοτήσεις και τους πόρους που απαιτούνται.

Η παρούσα πολιτική έχει κοινοποιηθεί σε όλο το προσωπικό της εταιρείας και είναι διαθέσιμη κατόπιν ζήτησης στα ενδιαφερόμενα μέρη.

(Ημερομηνία Έκδοσης: 02/04/2018, έκδοση: 6.0)