Ινστιτούτα

Όλα τα προϊόντα Fibran συμμορφώνονται με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένως πληρούν τις απαιτήσεις απόδοσης του κανονισμού CPR 305/2011 περί προϊόντων δομικών κατασκευών. Είναι σήμανση CE και οι σχετικές επιδόσεις αναφέρονται στην τεχνική τεκμηρίωση και στο DoP.
Η FIBRAN έχει ενταχθεί στην ευρωπαϊκή εθελοντική EUCEB σήμα (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πιστοποίησης για προϊόντα ορυκτοβάμβακα) πιστοποιεί την βιοδιαλυτότητα του πετροβάμβακα και το χαρακτηρισμό του ως μη καρκινογόνο.
Τα προϊόντα της εξηλασμένης πολυστερίνης και του πετροβάμβακα έχουν φορέα πιστοποίησης το Γερμανικό εργαστήριο για τα πρότυπα ΕΝ 13162 και ΕΝ 13164.
Το εργοστάσιο της FIBRAN S.A. στην Τέρνη Σερρών (Ελλάδα) εφαρμόζουν τα πρότυπα ποιότητας ISO 9001 και ISO 14001.
Όλα τα προϊόντα Fibran συμμορφώνονται με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένως πληρούν τις απαιτήσεις απόδοσης του κανονισμού CPR 305/2011 περί προϊόντων δομικών κατασκευών. Είναι σήμανση CE και οι σχετικές επιδόσεις αναφέρονται στην τεχνική τεκμηρίωση και στο DoP.
Η FIBRAN έχει ενταχθεί στην ευρωπαϊκή εθελοντική EUCEB σήμα (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πιστοποίησης για προϊόντα ορυκτοβάμβακα) πιστοποιεί την βιοδιαλυτότητα του πετροβάμβακα και το χαρακτηρισμό του ως μη καρκινογόνο.
Τα προϊόντα της εξηλασμένης πολυστερίνης και του πετροβάμβακα έχουν φορέα πιστοποίησης το Γερμανικό εργαστήριο για τα πρότυπα ΕΝ 13162 και ΕΝ 13164.
TuvWord
Το εργοστάσιο της FIBRAN S.A. στην Τέρνη Σερρών (Ελλάδα) εφαρμόζουν τα πρότυπα ποιότητας ISO 9001 και ISO 14001.