Συμβατικό Δώμα

Η πιο διαδεδομένη σε επίπεδο μόνωσης δωμάτων είναι η μέθοδος της συμβατικής μόνωσης. Πρόκειται για μια κατασκευαστική μεθοδολογία στην οποία η θερμομόνωση τοποθετείται κάτω από την στεγανοποίηση και προστατεύεται από αυτήν.