Μόνωση στον ξυλότυπο οροφής

Η μέθοδος δίνει τη δυνατότητα εύκολης τοποθέτησης της μόνωσης κατά τη φάση της σκυροδέτησης και προϋποθέτει την επίχριση με ασφαλούς πάχους ασβεστοκονιάματα ή επικάλυψη με γυψοσανίδα για λόγους πυροπροστασίας. Συνιστάται σε οροφές μη θερμαινόμενων χώρων (π.χ. πιλοτής) αλλά και ως μερική μόνωση δωμάτων, χωρίς απαιτήσεις ηχομόνωσης.

Σύνθεση Δομικού Στοιχείου

  1. Επίστρωση δαπέδου
  2. Κονίαμα γεμίσματος δαπέδου
  3. Μεμβράνη FIBRANxpe
  4. Πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος
  5. FIBRANxps ETICS BT
  6. Οπλισμένο ασβεστοκονίαμα
  7. Οπλισμένη λεπτή στρώση επιχρίσματος 
  8. FIBRANgeo BP-ETICS
  9. Εξωτερική τοιχοποιία
  10. Εσωτερικό επίχρισμα