Μόνωση στον ξυλότυπο οροφής

Πλεονεκτήματα

Η μέθοδος δίνει τη δυνατότητα  εύκολης τοποθέτησης της μόνωσης κατά την φάση της σκυροδέτησης και προϋποθέτει την επίχριση με ασφαλούς πάχους παραδοσιακά ασβεστοκονιάματα για λόγους πυροπροστασίας. Συνιστάται σε οροφές Πιλοτής και Δώματα χωρίς απαιτήσεις πυροπροστασίας και ηχομόνωσης.