Μόνωση στον ξυλότυπο οροφής

Πλεονεκτήματα

Η μέθοδος δίνει τη δυνατότητα εύκολης τοποθέτησης της μόνωσης κατά τη φάση της σκυροδέτησης και προϋποθέτει την επίχριση με ασφαλούς πάχους ασβεστοκονιάματα ή επικάλυψη με γυψοσανίδα για λόγους πυροπροστασίας. Συνιστάται σε οροφές μη θερμαινόμενων χώρων (π.χ. πιλοτής) αλλά και ως μερική μόνωση δωμάτων, χωρίς απαιτήσεις ηχομόνωσης.