Οροφή μη θερμαινόμενου χώρου σε επαφή με θερμαινόμενο

2.1. Επέμβαση εξωτερικά