Μόνωση δαπέδου ισογείου εσχάρα πεδιλοδοκών

Πλεονεκτήματα

Η μόνωση δαπέδου ισογείου εσχάρα πεδιλοδοκών προσφέρει:

  • θερμομόνωση 
  • περιορισμό την μεταφορά στερεόφερτου θορύβου εντός του κτιρίου
  • στεγανοποίηση
  • προστασία του σκυροδέματος έναντι διαβρωτικών παραγόντων του υπεδάφους

Συνιστάται για όλα τα κτίρια με απαιτήσεις θερμομόνωσης ηχομόνωσης και στεγανοποίησης υπογείου.