Φυτεμένο Δώμα OPTIMO

Δώμα OPTIMO είναι συνδυασμός συμβατικού και αντεστραμμένου δώματος και χρησιμοποιείται σε νέα κτήρια στις περιπτώσεις που οι απαιτήσεις της θερμικής διαπερατότητας U του δώματος είναι μεγαλύτερες από αυτές που μπορούμε να επιτύχουμε με μια μόνο στρώση θερμομόνωσης. Η θερμομόνωση με πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης FIBRANxps σε αυτήν την περίπτωση είναι τοποθετημένη πάνω και κάτω από τη στεγανοποιητική μεμβράνη. Διαχωριστική στρώση μεταξύ της εξηλασμένης πολυστερίνης FIBRANxps και της στρώσης κλίσεων δεν είναι απαραίτητη. Ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες και την υγρομετρία του κτηρίου μπορεί να παραληφθεί και το φράγμα υδρατμών, εφόσον το επιτρέπει η μελέτη υγρομετρίας. Αν το φράγμα υδρατμών δεν είναι απαραίτητο, συνιστάται η τοποθέτηση γεωυφάσματος πάνω από την πρώτη στρώση εξηλασμένης πολυστερίνης FIBRANxps και κάτω από ολόκληρη την επιφάνεια της στεγανοποιητικής μεμβράνης ως στρώση διάχυσης υδρατμών. Πάνω στη στεγανοποίηση τοποθετείται δεύτερη στρώση από εξηλασμένη πολυστερίνη FIBRANxps και γεωύφασμα με την κατάλληλη επικάλυψη σύμφωνα με το σύστημα του αντεστραμμένου δώματος.