Υπεροχή των ΣΣΕΘ με Πετροβάμβακα σε κάθε Κλιματολογική Συνθήκη

Ημερίδα σχετικά με την εφαρμογή του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504
09/01/2020
Θερμογέφυρες: H παγίδα σε μια θερμομόνωση
23/02/2020
Ημερίδα σχετικά με την εφαρμογή του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504
09/01/2020
Θερμογέφυρες: H παγίδα σε μια θερμομόνωση
23/02/2020

Υπεροχή των ΣΣΕΘ με Πετροβάμβακα σε κάθε Κλιματολογική Συνθήκη

Ελαχιστοποίηση των υγροθερμικών παραμορφώσεων με τη χρήση συστημάτων θερμοπρόσοψης με πετροβάμβακα

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης είναι οι υγροθερμικές παραμορφώσεις κατά την λειτουργία τους. Οι παραμορφώσεις αυτές σχετίζονται με τις θερμοκρασιακές συνθήκες στις οποίες καλούνται να ανταπεξέλθουν, δηλαδή είτε σε χαμηλές θερμοκρασίας, στις χώρες της Βόρειας & Κεντρικής Ευρώπης, είτε σε υψηλές θερμοκρασίες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης λόγω ηλιακής ακτινοβολίας, σε συνδυασμό με την σχετική υγρασία στο εσωτερικό των επιχρισμάτων.

Η σχετική υγρασία αυξάνει τον συντελεστή θερμικής διαστολής με αποτέλεσμα την δημιουργία έντονων παραμορφώσεων που με την σειρά τους οδηγούν σε τοπική ρηγμάτωση.  Αυτό το φαινόμενο στην ουσία καθιστά σε βάθος χρόνου το συμβατικό σύστημα θερμοπρόσοψης μη λειτουργήσιμο ή ανενεργό.

Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο σε όλη τη Νότια Ευρώπη λόγω έντονης ηλιακής ακτινοβολίας, προφανώς και στην Ελλάδα και την Κύπρο, και ιδιαίτερα στις
όψεις με προσανατολισμό που εμφανίζει μεγάλη τιμή του συντελεστή προσπίπτουσας κατακρήμνισης (βροχής) ή σε περιβάλλοντα με ιδιαίτερα υψηλές σχετικές υγρασίες όπως π.χ. οι παράκτιες πόλεις και τα νησιά. Το πρόβλημα εντείνεται ακόμη παραπάνω όταν το θερμομονωτικό υλικό του υποστρώματος παρουσιάζει και
αυτό υψηλές υγροθερμικές διαστατικές μεταβολές.

Λαμβάνοντας υπόψη την διαστατική σταθερότητα των υλικών σε υγροθερμικές παραμορφώσεις σύμφωνα με τον DIN 4108-10 διαπιστώνεται ότι η χρήση σύνθετων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης με Πετροβάμβακα αποτελούν την πλέον ανθεκτική και ασφαλή επιλογή.

Η διαφοροποίηση του πετροβάμβακα έναντι των αφρωδών μονωτικών έγκειται στο γεγονός ότι αφενός έχει ανοικτή δομή και όχι κλειστές κυψελίδες που μεταβάλουν τον
όγκο τους, συνεπώς και τον όγκο του θερμομονωτικού με την θερμοκρασία, και, αφετέρου στο ότι παρουσιάζει μικρότερη θερμική διάχυση, α, λόγω μεγαλύτερης πυκνότητας, ρ, και θερμοχωρητικότητας, Cp, (α=λ/p.Cp).

Επιπρόσθετα, ο Πετροβάμβακας με συντελεστή αντίστασης στη διάχυση υδρατμών, μ=1 επιτυγχάνει συνεχή αφύγρανση ακόμα και σε περιοχές με έντονη σχετική
υγρασία περιβάλλοντος και υψηλή τιμή του συντελεστή προσπίπτουσας κατακρήμνισης λόγω βροχής οδηγώντας τελικά στο ελάχιστο το φαινόμενο του υγροθερμικού σοκ.

Εν κατακλείδι, ο Πετροβάμβακας ως θερμομονωτικό υλικό υποστρώματος σε σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσοψης κτηρίων αποτελεί την καλύτερη ασπίδα προστασίας της θερμοπρόσοψης σε κάθε κλιματολογική συνθήκη διατηρώντας την αξία της επένδυσης των ιδιοκτητών και την λειτουργία της μόνωσης ενεργές.