Ριζική ανακαίνιση και ενεργειακό πιστοποιητικό

Προκήρυξη του Προγράμματος “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ”
04/04/2012
Ιδρύθηκε το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
26/06/2012
Προκήρυξη του Προγράμματος “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ”
04/04/2012
Ιδρύθηκε το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
26/06/2012

 

Εάν το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων υπερβαίνει το 25% της συνολικής αξίας του κτιρίου (μη περιλαμβανομένης της αξίας του οικοπέδου), τότε πρόκειται για ριζική ανακαίνιση.

Αυτό διευκρινίζει το ΥΠΕΚΑ, με αφορμή την τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και την υποχρέωση υποβολής Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ), στις περιπτώσεις:

α) νέων κτιρίων (ή τμημάτων κτιρίων), με επιφάνεια μεγαλύτερη ή ίση των 50 τμ και
β) ριζικής ανακαίνισης υφιστάμενων κτιρίων(ή τμημάτων κτιρίων) με επιφάνεια μεγαλύτερη ή ίση των 50 τμ.

Με βάση τα παραπάνω, διευκρινίζεται μεταξύ άλλων από το ΥΠΕΚΑ ότι:
  
“1. Ο έλεγχος της ριζικής ανακαίνισης (σημεία Α.8 και Α.9 της Εγκυκλίου 1603/2010) αφορά ΜΟΝΟ εργασίες που επηρεάζουν την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου (δομικά στοιχεία ή και η/μ εγκαταστάσεις) και περιλαμβάνει δύο διακριτά στάδια:

α) Υπολογισμός της συνολικής εξωτερικής επιφάνειας (εξωτερικό περίβλημα σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα, με το έδαφος και με όμορα κτίρια) του κτιρίου και της εξωτερικής επιφάνειας που τροποποιείται ΜΟΝΟ με παρεμβάσεις που επηρεάζουν την ενεργειακή απόδοση (π.χ. τοποθέτηση θερμομόνωσης, αντικατάσταση κουφωμάτων κλπ). Εάν το ποσοστό της εξωτερικής επιφάνειας που τροποποιείται υπερβαίνει το 25% της συνολικής εξωτερικής επιφάνειας του κτιρίου, τότε πρόκειται για ριζική ανακαίνιση.

β) Υπολογισμός της συνολικής αξίας του κτιρίου, καθώς και του κόστους των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων που αναφέρεται στα δομικά στοιχεία ή και στις ενεργειακές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτιρίου, όπως οι εγκαταστάσεις θέρμανσης, παροχής θερμού νερού, κλιματισμού, εξαερισμού και φωτισμού. Επισημαίνεται ότι το υπολογιζόμενο κόστος αφορά ΜΟΝΟ παρεμβάσεις που επηρεάζουν την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου (όχι το σύνολο των παρεμβάσεων – εργασιών που σχεδιάζονται). 

Ο υπολογισμός του κόστους των εργασιών αυτών μπορεί να γίνει με αναλυτικό ή συμβατικό προϋπολογισμό.

Εάν το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων υπερβαίνει το 25% της συνολικής αξίας του κτιρίου (μη περιλαμβανομένης της αξίας του οικοπέδου), τότε πρόκειται για ριζική ανακαίνιση.

Πρέπει να επισημανθεί ότι ειδικά για την περίπτωση (β) και δεδομένου ότι δεν είναι πάντα συγκρίσιμα τα αποτελέσματα του συμβατικού προϋπολογισμού του κτιρίου με τον αναλυτικό προϋπολογισμό των εργασιών, είναι αποδεκτό η σύγκριση να γίνεται με την ίδια μέθοδο υπολογισμού, ήτοι:
– συμβατικός προϋπολογισμός κτιρίου με συμβατικό προϋπολογισμό εργασιών (με βάση τα τετραγωνικά μέτρα του κτιρίου ή του τμήματός του που ανακαινίζεται) ή 
– αναλυτικός προϋπολογισμός κτιρίου (με ευθύνη του υπογράφοντος ιδιώτη μηχανικού) με αναλυτικό προϋπολογισμό εργασιών.

Στις περιπτώσεις ριζικής ανακαίνισης υφισταμένων κτιρίων, σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 4 του Ν 3851/2010, “η ενεργειακή απόδοσή τους αναβαθμίζεται, στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά εφικτό, ώστε να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, όπως αυτές καθορίζονται στον Κανονισμό”. Είναι, επομένως, δυνατό να γίνει αποδεκτή η μη τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης, όπως αυτές ορίζονται στον ΚΕΝΑΚ, κατόπιν επαρκούς τεκμηρίωσης.

2. Οι περιπτώσεις λειτουργικά εξαρτώμενων προσθηκών (καθ΄ ύψος ή κατ΄ επέκταση), με επιφάνεια μεγαλύτερη ή ίση των 50 τμ (σημείο Α.5 της Εγκυκλίου 1603/2010) πρέπει να εξετάζονται λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων για τη ριζική ανακαίνιση για το σύνολο του κτιρίου (υφιστάμενο και προσθήκη), σύμφωνα και με το παραπάνω σημείο 1 της παρούσας.

Διευκρινίζεται ότι για τον έλεγχο της ριζικής ανακαίνισης ως συνολική εξωτερική επιφάνεια νοείται η επιφάνεια του τελικώς διαμορφούμενου κτιρίου (μαζί με την προσθήκη), η οποία συγκρίνεται με την επιφάνεια του εξωτερικού περιβλήματος της προσθήκης.

Η περίπτωση προσθήκης με επιφάνεια μεγαλύτερη ή ίση των 50 τμ, που είναι λειτουργικά ανεξάρτητη από το υφιστάμενο κτίριο, θεωρείται νέο κτίριο και κατά συνέπεια απαιτείται η εκπόνηση ΜΕΑ μόνο για την προσθήκη.

3. Οι περιπτώσεις αλλαγής χρήσης τμήματος ή συνόλου κτιρίου (σημείο Α.10 της Εγκυκλίου 1603/2010) πρέπει να εξετάζονται λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων για τη ριζική ανακαίνιση.

Συγκεκριμένα, εάν για την εξυπηρέτηση της νέας χρήσης (τμήματος ή συνόλου κτιρίου) απαιτείται η υλοποίηση παρεμβάσεων, θα πρέπει να εξετάζεται εάν οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις συνιστούν ριζική ανακαίνιση, σύμφωνα με τα παραπάνω.

Δηλαδή, εάν σε περίπτωση αλλαγής χρήσης ενός κτιρίου δεν προκύπτουν επεμβάσεις που συνιστούν ριζική ανακαίνιση, τότε δεν απαιτείται η εκπόνηση και υποβολή ΜΕΑ”.

Πηγή: www.buildnet.gr