Η Οικογένεια της FIBRAN

Η FIBRAN, η παγκόσμια ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών δεν ξεχνάει ποτέ τις καταβολές της, ότι δηλαδή είναι μια οικογενειακή εταιρεία. Ο άνθρωπος βρίσκεται στο επίκεντρο του προσανατολισμού της καθώς είναι η αιτία για την οποία παράγει, ερευνά, δημιουργεί, αναπτύσσεται.

Η FIBRAN είναι το άθροισμα και η κοινή συνισταμένη των ανθρώπων της. Είμαστε πολύ υπερήφανοι για τη διαχρονική συμβολή των 650 ικανών στελεχών που απασχολεί συνολικά ο όμιλος στα 9 εργοστάσια και τις 8 εταιρείες της στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η πολυπλοκότητα του αντικειμένου απαιτεί τον συγκερασμό συμπληρωματικών δεξιοτήτων έμπειρων και νέων ανθρώπων. Ο όμιλος επενδύει διαρκώς στην αναβάθμιση των ικανοτήτων & στη διεύρυνση του γνωστικού πεδίου του στελεχικού δυναμικού της μέσω της διοργάνωσης & υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων & πρακτικών εργαστηρίων ανάλογα με το ζητούμενο της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας.

Επιπλέον, η εταιρεία είναι πλήρως συμμορφωμένη με τις διατάξεις του Ν. 4808/2021 για την Προστασίας της Εργασίας και τη κυρωθείσα Σύμβαση 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας, δεσμεύεται, -μέσω της Πολιτικής «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ» - ότι έχει υιοθετήσει και τηρεί όλα τα μέτρα και τις υποχρεώσεις που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους ΙΙ του Ν. 4808/2021 για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης και ότι εφαρμόζει τα άρθρα 9 και 10 του υπό κρίση Νόμου.

 
 

Προσκαλούμε κάθε νέο στέλεχος που θέλει να ενταχθεί στην οικογένεια της FIBRAN να στείλει το βιογραφικό του σημείωμα. Το Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού θα εξετάσει τη συμβατότητα των εμπειριών & ικανοτήτων με τις ανάγκες της εταιρείας τη δεδομένη χρονική περίοδο.