Κωδικός Πιστοποίησης CE

Τεχνικό Σεμινάριο – Ιωάννινα
29/03/2013
Η ρεαλιστική προσέγγιση στο Κτίριο Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης
09/04/2013
Τεχνικό Σεμινάριο – Ιωάννινα
29/03/2013
Η ρεαλιστική προσέγγιση στο Κτίριο Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης
09/04/2013

Η σημασία των συμβόλων καθορίζει την ποιότητα του υλικού

Σ. Χαδιαράκου

Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης FIBRANA.E.

 

Η σημασία της σήμανσης CE στα προϊόντα είναι πολύ καλά τεκμηριωμένη. Η ανάγκη για ένα κοινό σύστημα τεχνικών ελέγχων των διαφόρων οικοδομικών υλικών ήταν μια διαρκής απαίτηση του κατασκευαστικού κλάδου αλλά και των μελετητών.

Συνεπώς η σήμανση CEκαλύπτει τόσο τις ανάγκες των κατασκευαστών για κοινό σύστημα τεχνικού ελέγχου, αλλά και την ανάγκη των μελετητών για ένα σύστημα πιστοποίησης που τους απεμπλέκει από τη διαδικασία γνώσης πολλών διαφορετικών νομοθεσιών.

Η διαδικασία συμμόρφωσης με τον κανονισμό 89/106 και η σήμανση των προϊόντων με το σήμα CEείναι μια σχετικά επίπονη διαδικασία που απαιτεί συνεχή προσπάθεια από τον παραγωγό. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας είναι η δημιουργία ενός «Κωδικού Πιστοποίησης». Πρόκειται για ένα συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών που δηλώνει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Για παράδειγμα

 

  • Εξηλασμένη Πολυστερίνη

XPS-EN13164-DLT(1)5-DLT(2)5-CS(10\Y)300-CC(2/1.5/50)100-TR400-WD(V)3-WL(T)3-MU150-FT2

  • Διογκωμένη Πολυστερίνη

EPS-EN13163-T1-L1-W1-P1-BS100-CS(10)60-DS(N)5-DLT(1)5-TR50-WL(T)5-WD(V)15-MU100

  • Πετροβάμβακας

MW-EN 13162-T6-DS(T+)-CS(10)70-TR15-PL(5)100-MU1-DS30-CP3-AP0.35-AW0.40-AF60

 

Εικόνα 1: Κωδικός Πιστοποίησης Πετροβάμβακα (ΕΝ13162)

 

Ο κωδικός πιστοποίησης αποτελείται από συντομογραφίες των διαφόρων τεχνικών χαρακτηριστικών καθώς και τις τιμές που αντιστοιχούν στα αποτελέσματα των μετρήσεων.

Για την δημιουργία των παραπάνω κωδικών είναι απαραίτητη η χρήση των Ευρωπαϊκών Προτύπων για κάθε προϊόν (πχ. ΕΝ13162, ΕΝ13164, ΕΝ13163).

Στις εικόνες 1-3 παρουσιάζονται τα κεφάλαια που περιγράφουν τις συντομογραφίες των κωδικών.

 

Ο κωδικός πιστοποίησης αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος καθώς επίσης και αναφέρεται στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος, αλλά και σε κάθε τεχνικό φυλλάδιο του. Οι κωδικοί πιστοποίησης αποτελούν εργαλείο για τους μελετητές στην σύνταξη της ενεργειακής μελέτης ή της επιθεώρησης μια κατασκευής.

Η ανάγνωση των παραπάνω κωδικών δεν είναι εύκολη, αφού απαιτεί την γνώση των Ευρωπαϊκών Προτύπων. Ο παραγωγός αναφέρει στα τεχνικά φυλλάδια των προϊόντων τη σημασία των διαφόρων κωδικών. Για παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε των κωδικό CS(10), ο οποίος αναφέρεται στην αντοχή του υλικού σε 10% συμπίεση πάχους. Η τιμή που δηλώνεται είναι μετρημένη σε kPa. Επίσης, οι κωδικοί WL(T) και WD(V) δηλώνουν την δυνατότητα απορρόφησης νερού του υλικού. Η τιμή που δηλώνεται είναι μετρημένη σε kg/m2.

Η εφαρμογή του CEστην πράξη είναι η ύπαρξη του κωδικού πιστοποίησης πάνω στο προϊόν. Ο κωδικός πιστοποίησης αποτελεί την εγγύηση του παραγωγού για το υλικό που δίνει. Η γνώση του κωδικού πιστοποίησης επιτρέπει τη σωστή επιλογή του υλικού για κάθε κατασκευαστική λύση.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  1. Ευρωπαϊκή Κοινοτική Οδηγία 89/06/EOK
  2. Ευρωπαϊκός Κανονισμός 305/2011
  3. Ευρωπαϊκή Κοινοτική Οδηγία 2002/91/Ε.Ε.
  4. ΕΛΟΤ ΕΝ 13162:2008 «Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων – βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από ορυκτόμαλλο – Προδιαγραφή»
  5. ΕΛΟΤ ΕΝ 13164:2008 «Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων – βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από εξηλασμένη πολυστερόλη – Προδιαγραφή»

ΕΛΟΤ  ΕΝ13172  « Thermal Insulating Products – Evaluation of Conformity»