Κατηγορίες Ακαυστότητας Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13501-1

Θερμομονωτικά υλικά και διαπνοή: O πνεύμονας του κτιρίου 
23/02/2020
Οδηγίες Προφύλαξης από τον Ιό της Γρυπής και τον Κορονοϊός (COVID-19)
25/02/2020
Θερμομονωτικά υλικά και διαπνοή: O πνεύμονας του κτιρίου 
23/02/2020
Οδηγίες Προφύλαξης από τον Ιό της Γρυπής και τον Κορονοϊός (COVID-19)
25/02/2020

Κατηγορίες Ακαυστότητας Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13501-1

Στην ΕΤΕ γίνεται αναφορά και κατηγοριοποίηση ως προς τη συμπεριφορά του ΣΣΕΘ στη φωτιά βάσει του προτύπου ΕΝ 13501-1.

Σε γενικές γραμμές τα ΣΣΕΘ με πετροβάμβακα κατατάσσονται στις υψηλότερες κατηγορίες ακαυστότητας, όπως π.χ. Α2-s1, d0 σε σχέση με τα ΣΣΕΘ με αφρώδη μονωτικά (EPS &
XPS) που κατατάσσονται σε χαμηλότερες κατηγορίες ακαυστότητας όπως π.χ. Β-s1, d0.

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι κατηγορίες ακαυστότητας.