Η FIBRAN κατά της βίας και της παρενόχλησης στο χώρο εργασίας

«Διπλό Βέλτιστό»: Η ιδανική επιλογή αντεστραμμένης μόνωσης στο δώμα
31/08/2022
Στεγανοποίηση, προστασία σκυροδέματος, θερμομόνωση και σεισμική μόνωση υπογείων
20/10/2022
«Διπλό Βέλτιστό»: Η ιδανική επιλογή αντεστραμμένης μόνωσης στο δώμα
31/08/2022
Στεγανοποίηση, προστασία σκυροδέματος, θερμομόνωση και σεισμική μόνωση υπογείων
20/10/2022

Η FIBRAN συμμορφούμενη πλήρως με τις διατάξεις του Ν. 4808/2021 για την Προστασίας της Εργασίας και τη κυρωθείσα Σύμβαση 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας, δεσμεύεται, -μέσω της Πολιτικής «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ» – ότι έχει υιοθετήσει και τηρεί όλα τα μέτρα και τις υποχρεώσεις που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους ΙΙ του Ν. 4808/2021 για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης και ότι εφαρμόζει τα άρθρα 9 και 10 του υπό κρίση Νόμου.
Σκοπός της πολιτικής αυτής είναι η δημιουργία και εδραίωση ενός συνεκτικού και σύγχρονου πλαισίου εργασίας, το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα κάθε προσώπου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία, παρενόχληση και διακρίσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία δηλώνει ότι αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα κάθε εργαζόμενου σε ένα εργασιακό περιβάλλον, ελεύθερο από κάθε μορφή βίας και παρενόχλησης και ότι δεν ανέχεται καμία τέτοια είδους συμπεριφορά από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Με την παρούσα Πολιτική η Εταιρεία:
• δεσμεύεται και αφοσιώνεται στη διασφάλιση και διατήρηση ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, το οποίο υποστηρίζει σθεναρά και εμπράκτως την ισότητα των ευκαιριών, τη μοναδικότητα του ατόμου και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια,
• απαγορεύει και δηλώνει ότι επιδεικνύει μηδενική ανοχή απέναντι σε συμπεριφορές βίας, παρενόχλησης και διάκρισης εντός του χώρου εργασίας,
• προσδιορίζει επακριβώς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων προκειμένου να προληφθούν και να αντιμετωπιστούν τέτοιου είδους περιστατικά και συμπεριφορές,
• μεριμνά για την προστασία της απασχόλησης και την υποστήριξη εργαζομένων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, κατά το δυνατόν, με κάθε πρόσφορο μέσο.

Διαβάστε αναλυτικά την πολιτική καταπολέμησης βίας και διαχείρισης εσωτερικών καταγγελιών εδώ