Έρευνα & Ανάπτυξη 

H επιστήμη της δόμησης διαρκώς εξελίσσεται και το γνωστικό της αντικείμενο εμπλουτίζεται. Η βελτίωση των μονωτικών & δομικών υλικών προϋποθέτει τη σταθερή επένδυση σε έρευνα αναγκών, τεκμηρίωση γνώσης και διαμόρφωση λύσεων που επιλύουν προβλήματα περισσότερο αποτελεσματικά, περιβαλλοντικά υπεύθυνα και αποδοτικά.
Η FIBRAN διαθέτει πλούσια ερευνητική δράση δοκιμάζοντας εργαστηριακά, με μετρήσεις, και on-site στην κατασκευή & τη βιομηχανία τις αντοχές & διαχρονικές επιδόσεις των συστημάτων κάτω από διαφορετικές πραγματικές συνθήκες & καταπονήσεις. Ο όμιλος έχει αναπτύξει και σταθερά χρηματοδοτεί συνεργασίες με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα τόσο της Ελλάδας, όσο και του εξωτερικού, στη Σλοβενία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, τη Βουλγαρία και την Τσεχία, καθώς και με επιστημονικούς φορείς διεθνούς κύρους. Το επιστημονικό προσωπικό χημικών μηχανικών, ειδικών δομικών υλικών, πολιτικών μηχανικών, στατικών και μηχανολόγων μηχανικών που στελεχώνουν τα Τμήματα Έρευνας & Ανάπτυξης νέων μονωτικών συστημάτων και συστημάτων ξηράς δόμησης τόσο τη μητρική στην Τερπνή Σερρών όσο και στα εννέα εργοστάσια του εξωτερικού στην Ευρώπη συνεργάζονται διασυνοριακά για να εμπλουτίζουν τη γνώση και να συνθέτουν λύσεις που βελτιώνουν τις κατασκευαστικές λύσεις.
Σκοπός της FIBRAN είναι να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για την προστασία οικοδομικών και βιομηχανικών κατασκευών και να επενδύει στη συνεχή επιμόρφωση του τεχνικού κόσμου με εκδόσεις συγγραμμάτων και εγχειριδίων, λογισμικών προγραμμάτων, ενώ παράλληλα διοργανώνει με μεγάλη συχνότητα επιστημονικά σεμινάρια και συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Τρέχοντα ερευνητικά έργα

 
 
industry

Industry 4.0

Η FIBRAN και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, υπό του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020, Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, συμμετέχουν Τεχνολογίες Industry 4.0 για τον προγραμματισμό παραγωγής και διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας δομικών και μονωτικών υλικών στο έργο Τεχνολογίες Industry 4.0 για τον προγραμματισμό παραγωγής και διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας δομικών και μονωτικών υλικών. Στόχος του έργου είναι η ερευνητική ανάπτυξη ενός καινοτόμου Ευφυούς Συστήματος που αξιοποιεί τις Τεχνολογίες Industry 4.0 και οδηγεί σε αναβάθμιση του τρόπου λειτουργίας του Προγραμματισμού Παραγωγής και της Διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας της FIBRAN. Το Ευφυές αυτό σύστημα αυτό θα αξιοποιεί τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence) και Εξόρυξης Δεδομένων (Data Mining) ενώ εφαρμόζοντας αλγορίθμους Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning) θα αναβαθμίσει το Προγραμματισμό Παραγωγής καθώς και τη Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.