Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ΣΣΕΘ)

Δομή των ΣΣΕΘ

Συστήματα θερμομόνωσης ETICS των όψεων του κτηρίου είναι κατασκευαστική διάταξη που αποτελείται από θερμομονωτικές πλάκες οι οποίες επικολλώνται στον τοίχο ή και στηρίζονται μηχανικά μέσω βυσμάτων, προφίλ, ειδικών τεμαχίων κ.ά. και στη συνέχεια επικαλύπτονται με λεπτές στρώσεις επιχρίσματος.

Τα συστήματα ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems) αποτελούν την πιο διαδεδομένη μορφή θερμομόνωσης εξωτερικών τοίχων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά στα κτήρια κατοικιών.

Τα ΣΣΕΘ ως τεχνική λύση

Η θερμική προστασία του κτηριακού περιβλήματος αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα στην επίτευξη της ορθολογικής ενεργειακής συμπεριφοράς ενός κτηρίου. Τα ΣΣΕΘ αποτελούν ολοκληρωμένη λύση προς την κατεύθυνση αυτή για νέα και υφιστάμενα κτήρια σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/91/EC και την εθνική νομοθεσία Ν.3661/08/2008 (ΚΕΝΑΚ) για την ενεργειακή αναβάθμιση και την ενεργειακή ταυτότητα των κτηρίων.

Ειδικότερα η χρήση τους:

  • Ελαχιστοποιεί τις θερμογέφυρες, μειώνει τις ενεργειακές απαιτήσεις για θέρμανση και ψύξη, αξιοποιεί τη θερμοχωρητικότητα των τοίχων και εξασφαλίζει θερμική άνεση στον εσωτερικό χώρο.
  • Περιορίζει τα λειτουργικά και αισθητικά προβλήματα του κτηριακού περιβλήματος και παρέχει ιδιαίτερη ευελιξία ως προς την τελική διαμόρφωση της όψης με πλήθος αρχιτεκτονικών επιλογών.
  • Καθιστά εφικτή την τοποθέτηση μεγαλύτερου πάχους θερμομονωτικού υλικού χωρίς να χάνεται πολύτιμος εσωτερικός χώρος.
  • Αποτελεί την οικονομικά σκοπιμότερη και λειτουργικά πιο ορθολογική λύση για τα μη θερμομονωμένα, ή ελλειπώς μονωμένα υφιστάμενα κτήρια.