«Διπλό Βέλτιστό»: Η ιδανική επιλογή αντεστραμμένης μόνωσης στο δώμα

Γνωρίζουμε και την ασφάλεια & προστασία της υγείας εργαζομένων μας μέσα|έξω
09/06/2022
Η FIBRAN κατά της βίας και της παρενόχλησης στο χώρο εργασίας
07/09/2022
Γνωρίζουμε και την ασφάλεια & προστασία της υγείας εργαζομένων μας μέσα|έξω
09/06/2022
Η FIBRAN κατά της βίας και της παρενόχλησης στο χώρο εργασίας
07/09/2022

«Διπλό Βέλτιστό»: Η ιδανική επιλογή αντεστραμμένης μόνωσης στο δώμα

Καθημερινά στην Ελλάδα πραγματοποιούνται εκατοντάδες έργα μόνωσης στις ταράτσες πολλές από τις οποίες αποτελούν ανακατασκευές παλαιότερων αποτυχημένων επιλογών μόνωσης. Είναι γεγονός πως το δώμα αποτελεί το πλέον εκτεθειμένο δομικό στοιχείο στις περιβαλλοντικές επιδράσεις, συνεπώς η μόνωσή του αποτελεί μια από της πλέον δύσκολες τεχνικές εργασίες που απαιτούν υψηλή τεχνογνωσία σε επίπεδο δομικής φυσικής και κανονισμών. Απαιτείται μια συνδυαστική επίλυση του προβλήματος της θερμομόνωσης, της στεγανοποίησης και της διαχείρισης του υγρομετρικού φορτίου, γεγονός που με τη σειρά του επιδρά στην επιλογή του κατάλληλου τύπου υλικών και κυρίως στην ορθή διαστρωμάτωσής τους. Ειδικότερα, η διαστρωμάτωση των υλικών είναι υψίστης σημασίας, δεν αρκεί απλά η επιλογή καλών και ακριβών μονωτικών υλικών για την επίτευξη μιας αποδοτικής και αποτελεσματικής μόνωσης σε βάθος ετών.

Σε επίπεδο δομικής φυσικής η διαστρωμάτωση του αντεστραμμένου δώματος θεωρείται μια κορυφαία και πολύ-λειτουργική επιλογή που μπορεί παράλληλα να εξασφαλίσει πλήρη έλεγχο του υγρομετρικού φορτίου, τη μεγαλύτερη δυνατή διάρκεια ζωής της στεγανοποιητικής στρώσης και σταθερή ενεργειακή απόδοση της θερμομόνωσης. Με δεδομένη δε, την απαίτηση για αύξηση των παχών θερμομόνωσης για την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων της μετατροπής των κτηρίων μας σε κτήρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (nZEB), έχει επικρατήσει στην Ευρώπη μια παραλλαγή του αντεστραμμένου δώματος, το λεγόμενο «Διπλό Βέλτιστό» (Duo Optimo) όπου οι στρώσεις κλίσεις απορροής των ομβρίων με κονιάματα αντικαθίστανται και αυτές από θερμομονωτικές πλάκες διαμορφωμένες στην επιθυμητή κλίση.

Σε επίπεδο διαστρωμάτωσης, το Διπλό Βέλτιστο περιλαμβάνει καταρχάς τη δημιουργία κλίσης 2% με ειδικά διαμορφωμένες επικλινείς πλάκες πετροβάμβακα (FIBRANgeo INCLINE) ή εξηλασμένης πολυστερίνης (FIBRANxps INCLINE). Με τον τρόπο αυτό, ήδη κιόλας από την στρώση κλίσης επιτυγχάνονται κάποια πρώτα σημαντικά ενεργειακά οφέλη και στην περίπτωση επιλογής του πετροβάμβακα εξασφαλίζουμε επιπλέον ηχομόνωση και πυροπροστασία.  Κατασκευαστικά, στην περίπτωση χρήσης επικλινών πλακών πετροβάμβακα, προηγείται η τοποθέτηση επί του δώματος μιας μεμβράνης διαχείρισης του υγρομετρικού φορτίου, που λειτουργεί ως ρυθμιστής στην κίνηση των υδρατμών. Αντίθετα, στην περίπτωση επικλινών πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης, η μεμβράνη παραλείπεται γιατί τη λειτουργία της ρύθμισης του υγρομετρικού φορτίου επιτελείται από την ίδια την εξηλασμένη πολυστερίνη ως επιβραδυντής διάχυσης υδρατμών.

Η στεγανοποίηση επί των κεκλιμένων θερμομονωτικών πλακών μπορεί να γίνει με μη διαπνέουσες θερμοπλαστικές μεμβράνες (TPO) και ασφαλτικές (APP ή SBS) ή διαπνέουσες συνθετικές (EVAC). Σε όλες τις περιπτώσεις η συγκόλληση των μεμβρανών γίνεται μόνο στις μεταξύ τους ενώσεις. Σε περίπτωση μη διαπνεόντων μεμβρανών, κατά την εφαρμογή ενσωματώνονται εξαεριστήρες και μόνο στην περίπτωση τοποθέτησης ασφαλτικών μεμβρανών επί των κεκλιμένων πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης μεσολαβεί η τοποθέτηση γεωυφάσματος για την προστασία της κατά τη συγκόλληση των ενώσεων με φλόγιστρο.

Της στεγανοποιητικής μεμβράνης ακολουθεί η τοποθέτηση της κυρίως θερμομονωτικής στρώσης, η οποία βάσει του DIN 4108-10 υποχρεωτικά πραγματοποιείται με εξηλασμένη πολυστερίνη ειδικού τύπου. Η ύπαρξη της θερμομόνωσης άνωθεν της στεγανοποιητικής στρώσης επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής της, σε αντίθεση με τα συμβατικά δώματα όπου η στεγανοποιητική στρώση είναι εκτεθειμένη σε μηχανικές καταπονήσεις, σε ακραίες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις (παγετό-καύσωνα) και σε φυσικές επιδράσεις (βροχή, χιόνι, ρίπους και ηλιακή ακτινοβολία). Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του αντεστραμμένου δώματος που το έχουν καθιερώσει ως μια κορυφαία επιλογή σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πάνω από την εξηλασμένη πολυστερίνη υπάρχει η δυνατότητα πολλών αρχιτεκτονικών επιλογών. Μπορούμε να έχουμε βατή επιφάνεια με πλάκες πεζοδρομίου ή ξύλινο ντεκ, μη βατή επιφάνεια με απλή τοποθέτηση κροκάλας, ή ακόμη και τη δημιουργία ενός ταρατσόκηπου, ενώ δεν αποκλείεται και συνδυασμό κάποιων από των παραπάνω επιλογών. Πριν όμως την οποιαδήποτε επιλογή, απαιτείται η τοποθέτηση επί της εξηλασμένης πολυστερίνης μιας μεμβράνης διαχείρισης των ομβρίων υδάτων (FIBRANskin SEAL), κολλημένη στις ενώσεις της με ειδική βουτυλική ταινία διπλής όψης. Η μεμβράνη αυτή οδηγεί τα βρόχινα ύδατα στις υδρορροές πάνω από την εξηλασμένη πολυστερίνη, διατηρώντας τις θερμομονωτικές πλάκες πάντα στεγνές και με σταθερή ενεργειακή απόδοση.

Αν η επιλογή μας είναι ένα βατό δώμα, πάνω από τη μεμβράνη διαχείρισης ομβρίων τοποθετούμε ειδικές βάσεις για πλάκες πεζοδρομίου ή απλά κατασκευάζουμε ένα ξύλινο ντεκ επί κοιλοδοκών. Αν πάλι επιθυμούμε μη βατή επιφάνεια, τοποθετούμε μια απλή αποστραγγιστική μεμβράνη, ένα γεωύφασμα και κροκάλες, ενώ στην περίπτωση του φυτεμένου δώματος η απλή αποστραγγιστική μεμβράνη αντικαθίσταται από ειδική αποστραγγιστική μεμβράνη με ικανότητα συγκράτησης ύδατος (FIBRANskin SF32) και πάνω από το γεωύφασμα τοποθετούμε το χώμα φύτευσης. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις έχουμε δημιουργήσει ένα διάκενο μεταξύ της μεμβράνης διαχείρισης ομβρίων και των υλικών επικάλυψης το οποίο δρα ευεργετικά με πολλούς τρόπους. Το Χειμώνα επιτρέπει τη γρήγορη αποστράγγιση και το στέγνωμα των υλικών, ενώ το καλοκαίρι αποτελεί ένα ωφέλιμο κανάλι αερισμού και ψύξης του δώματος.

Συνοψίζοντας, το Διπλό Βέλτιστο αποτελεί μια κορυφαία επιλογή σε επίπεδο δομικής φυσικής και επίλυσης προβλημάτων κτηριακής παθολογίας, για νέα και υφιστάμενα δώματα, αντίστοιχα. Παρέχει μια συνολική επίλυση των θεμάτων της θερμομόνωσης, της στεγανοποίησης και της διαχείρισης του υγρομετρικού φορτίου για κτίρια nZEB. Μας δίνει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε ενεργειακά τη στρώση κλίσης, χωρίς να προσθέσουμε βάρος στην οικοδομή, ενώ με την κατάλληλη επιλογή υλικών μπορούμε να προσθέσουμε ηχομόνωση και πυροπροστασία. Η διαστρωμάτωση εξασφαλίζει προστασία της στεγανοποιητικής στρώσης από μηχανικές καταπονήσεις, διατρήσεις και ακραίες περιβαλλοντικές επιδράσεις, παρατείνοντας την αναμενόμενη διάρκεια ζωής της. Και όλα αυτά, χωρίς να μας περιορίζει τη δυνατότητα αρχιτεκτονικών επιλογών στη χρήση του δώματος. Δεν θα ήταν λοιπόν υπερβολή να πούμε πως το Διπλό Βέλτιστο είναι το δώμα του μέλλοντος.